• Bystvor - Kniha 2 (Svetozár)

Bystvor - Kniha 2 (Svetozár)

Bytie a tvorba Slavianov a Árijcov
  • 20.89€

V druh ...


DORUČENIE do 1 týždňa.


V druhej knihe „BYSTVOR – BYTIE A TVORBA SLAVIANOV A ÁRIJOV“ autor popisuje udalosti, ktoré sa odohrali v období od III. storočia p.n.l. po XV. storočie nášho letopočtu a ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvnili vznik celého súhrnu príčin a následkov, vedúcich k tragickej porážke našej Slavianskej Dŕžavy v súboji so silami Východu a Západu.. Táto kniha je jediným vedecky a fakticky odôvodneným dielom vo svojej oblasti, ktoré sústredilo obrovské množstvo údajov a vytvorilo jednotný, do detailov prepracovaný obraz udalostí z minulosti s ich vnútornými predpokladmi a rozsiahlymi následkami. V danej knihe autor skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície našich predkov. Minulosť národov, ktoré žijú na Zemi, sa často stávala dôvodom pre spory a nezhody. V nich spravidla zvíťazil názor toho silnejšieho, ktorý sa následne transformoval na vedúcu historickú školu. V tomto vydaní autor jednoducho a presvedčivo rozkrýva skutočný obraz udalostí minulosti, uvádza závažné dôkazy a očisťuje prijaté názory od klamstiev a prekrúcaní. Pritom v strede pozornosti bádania autora sa nachádza rozvoj rusko- slaviansko- árijského spoločenstva, ktoré je tým najstarším na Zemi, skúsenosti a ponaučenia ktorého sú neobyčajne dôležité pre nás v súčasnosti.
.
Autor ruského originálu: Svetozár, Moskva 2012/7520
Ruský originál vyšiel vo vydavateľstve: © OOO RODOVIČ
Do slovenčiny preložil: Mgr. Eugen Paľcev, Nitra 2017/7526
Jazyková úprava: Mgr. Radoslav Jurčina, Bratislava
Vydanie tretie, spresnené a doplnenie, pre všeobecné poznanie.
Grafika: V. Chochlov
Obálka: N. Lomonosovová
Rok slovenského vydania: 2020
Počet strán: 432
Väzba: pevná
Rozmer: 165 mm x 242 mm
Hmotnosť: 0,941 kg
Jazyk: slovenský
Vydavateľstvo: Nitrava s.r.o.
Edícia: Bibliotéka Slavica – Slavica o. z. NITRA, www.slavica.sk
Sadzba, technická úprava a tlač prvého vydania: Tlačiareň GARMOND NITRA – www.garmond.sk
Dotlač druhého vydania: Nikara, Krupina.
ISBN: 978-80-89869-08-4
 
stručný obsah druhej knihy Bystvor

Dŕžavno-imperiálne obdobie
Ruskolaň, Macedónsko, Bosporské kráľovstvo, Partská ríša a Sarmati, Venea, Slovenia, Rím, Sarmati, Kelti a Góti, Rassenia, Chunský štát, Čína a Partský štát, Rassenia, Alano-gótsky zväzok a obnova Ruskolane, Ruskolaň, Byzantsko, Rím a Európa, Čína, Chuni, Tabgaci, Žužanovia, Turkotatári a Rassenia, Rassenia, Heftaliti, Avari, Turkotatári, Turgeši, Ruskolaň, Irán, Romejská ríša, Bulhari a Arabi, Rassenia, Chazarsko, Romea, Bulharsko a arabská agresia, Judaizácia a zánik Chazarska, Rassenia a Kyjevská Rus, Zánik Veney, Rassenia a Mongolsko, Kyjevská Rus, Slovenia, Bulharsko, Romejská ríša a židovské Chazarsko, Ujgursko, Kirgizi, Čína, Kidani, Jurcheni, Tanguti, Rassenia a Turci – Seldžukovia, Kyjevská Rus, Rassenia, Mongolsko, Chórezm a Kyjevsko-Polovecká Rus, Tartaria (Rassenia) a Mongolsko, Transformácia západného hordynského vojska, Bitka na Kulikovom poli Timur, Tochtamyš a Edigu, Koniec Tartarie (Rassenie).
 
Domáca veda o minulosti

Súčasná kritika akademickej historickej vedy nie je spojená s praktickou prácou archeológov, historikov alebo iných povolaní, kde historická veda vykonala obrovskú prácu a dosiahla veľké úspechy. No v interpretácii historických faktov existujú značné nedostatky, ktoré treba opraviť, keďže historiografia zostáva naďalej poľom urputného ideologického boja. Každý jeden účastník tohto boja si musí vybrať, či sa postaví na stranu Slovanov alebo bude bojovať proti nim. V súčasnosti môžeme s istotou povedať, že oficiálna historická veda v Rusku, Česku, Poľsku na Slovensku alebo v iných krajinách slovanského sveta nikdy neprezentovala vedu o minulosti z pohľadu záujmov slovanských národov. Preto je našou úlohou, aby sme upevnili formovanie domácej vedy o minulosti. Predstavitelia oficiálnej historickej vedy robia všetko preto, aby posilnili svoje tvrdenia a každý nesúhlas vyvoláva u nich nie len námietky, ale ja zúrivý odpor, ktorý vyúsťuje do rôznych obvinení a prenasledovania inak zmýšľajúcich.
Minulosť ako udalosť má prirodzene skutočný charakter. V tom čase jej odraz – interpretácia vo vede a literatúre v obrovskej miere závisí od interpretácie a od školy, ku ktorej patrí. Aj keď sa v súčasnosti oficiálna história považuje za vedu, mnohé jej interpretácie, prísne povedané, nie sú vedecké. To isté môžeme povedať aj o samotnom pojme „história“, ktorý sa objavil s pokresťančovaním. Starý zákon Biblie bol napísaný na základe židovskej knihy Tóra. Všetko, o čom sa neskôr písalo na základe Biblického synopsysu, dostalo názov „z Tóry“ a toto slovo sa postupne transformovalo na pojem „história“.
V rôznych názorových systémoch tá istá udalosť získava odlišný výklad, odlišný význam. A práve od toho, aký je výklad – interpretácia udalosti a času priamo závisí to, nakoľko je výklad blízky alebo vzdialený uskutočnenej – skutočnej udalosti. Preto je jasné, že od kvality interpretácie udalostí závisí aj úroveň vedy vo všeobecnosti. Pravda o uskutočnenej udalosti je absolútna a interpretácia je relatívna.
Moderná Slovanská veda o minulosti čerpá z týchto zdrojov:

Starodávne zdroje získané z rozprávania Volchov (ústna tradícia)
Slaviano-Árijskie Viedy (védická tradícia)
Velesova kniha
Letopisy
Archeológia
Diela Katančina, Venelina, Orbiniho, Šafárika, Zubrického,Tatiščeva, Lomonosova, ...
Výmena komunistickej ideológie za radikálno-liberálnu neodstraňuje ideologický boj. Možno ešte viac ho zamotáva, pretože radikálno-liberálna ideológia hlásajúca kozmopolitizmus stavia mimo udalostného procesu nielen celú minulosť ale aj budúcnosť. Slovania musia mať svoju vedu o minulosti, ktorá by príslušným spôsobom odrazila všetky falzifikácie domácej minulosti a súčasnosti a vytvorila by aj pevné základy pre budúcnosť. Proti našej domácej vede o minulosti vystupuje celý rad škôl a prúdov, ktoré ju tak alebo inak skresľujú a falzifikujú. Aby sa dalo úspešne bojovať proti nim, potrebujeme poznať ich silné a slabé stránky. Slovanské krajiny v súčasnosti prežívajú najťažšie obdobie svojho vývoja. Vedomie mnohých ľudí v priebehu posledných 30 rokov postihla taká mohutná transformácia, že v ňom už nezostalo ani rozumné ponímanie zdravého zmyslu, ani pravdivé predstavy o minulosti, ani to, ako sa treba správne správať v budúcnosti. Duchovno-mravná degradácia, strata svojich slovanských koreňov, slovanskej tradície a kultúry premenili potomkov Slovanov na ľudí, ktorí si nepamätajú svoje príbuzenstvo a nechápu ani to, čo sa s nimi stalo. Práve táto cesta je zhubná pre potomkov Slovanov. Práve toto smerovanie nám ponúkajú početné náboženské konfesie a rôzne sekty a tiež podvodníci Zlatého teľaťa.
Existuje však aj iná cesta – cesta návratu k vlastným slovanským koreňom, slovanskej tradícii a kultúre. Je to ťažká púť, ale iba ona nám poskytuje nádej na duchovno-mravné uzdravenie sa a sociálnu obrodu. Iba ona nám umožní pozdvihnúť SVET SLOVANOV a dosiahnuť jeho stabilný a úspešný rozvoj.